بهار شمایید…

محمد آقازاده: بگذاریم صدای عقل تیز بین را ساعاتی خاموش کنیم و همه دردها و زخم ها را در آستانه دگر شدن سال برای ساعاتی در پرانتز  قرار دهیم و نفسی با نسیم خوش بهاری تازه کنیم و سال نو را به هم شادباش بگوئیم . می دانم حتی نوروز طعم سالهای قبل را ندارد ولی ما خانواده و عزیزانمان را داریم .آنهاپناهگاه ما در دشواری ها هستند . بخاطر آنها با شراب بهار مستی کنیم و لبخندی به مهر بزنیم . بهار شمائید و همه بهارها از آن شماست و با بودن شماست که زندگی مبارک می شود ، با همه گرفتاری ها دل می سپارم به صدای فرهاد که برای بهار خوانده است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com