انتخابات و تقدس زدایی

سلمان موسوی

از دستاوردهای سیاسی مهم بشر و تجربیات کشورهای توسعه یافته در تحقق دموکراسی ، تقدس زدایی از نهادهایی چون امپراطوری ها و قدرتهایی که مشروعیت خود را نه از جامعه و مردم بلکه با ساز و کارهایی فرازمینی و امور قدسی برای خود مشروعیت سازی می‌کردند بود.

همچنین مقابله و ایستادگی در برابر نهاد کلیسا بعنوان یک مرجع و اتوریته که همواره بدور از توجه به منافع عمومی و قائل نبودن هیچ حقی برای مردم ، قدرت و نفوذ خود را از کلیسا و دین تعریف نموده و از این قدرت در جهت همراهی و مشارکت با اربابان و سلطه گران برای تحمیل و القاء قرائت و تفسیرهای خود از دین، بهره های مالی و معنوی بسیاری داشته اند.

لذا در جهت تحقق دموکراسی ،حقوق شهروندی و اخلاق مدنی این تجربه یک‌ضرورت تاریخی مینماید.
انتخابات در ایران به دلیل ساختار و فضای خود سانسوری،عدم شفافیت،نبود رسانه های ملی آزاد همواره با چالش ها و روشنگری هایی همراه بوده ،

بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری ایران شاهد این پدیده ی مثبت و مبارک در مسیر آزادی خواهی و زدودن موانع دموکراسی در گستره ی عمومی هستیم و این دوره باتوجه به چالش آغازینش شاهد فروریخت آجرهایی دیگری از این دیوار صخره ای خواهیم بود، آجرهایی که حکومت برای تقدس بخشی به آنان هزینه های مالی و معنوی بسیار نمود.