معیارهای فیلسوف بودن چیست؟!

آیت الله سید کمال حیدری

۱- فیلسوف کسی است که پاسخ های مستدل و عمیق به مسأله بدهد

۲- فیلسوف کسی است که اساساً طرح و تولید مسأله کند
(مسأله های مهم و ناظر به اقتضائات زمان)

آنچه که حوزه های علمیه را از حالت رکون و یکنواختی بیرون می آورد، طرح مسائل جدید، چالش برانگیز و قابل تأمّل است!

فیلسوف فقط کسی نیست که به سؤالات قدیمی و مطرح شده از سوی دیگران پاسخ دهد، بلکه کسی که خودش تولید سؤال و مسألۀ جدید و مهم می کند نیز فیلسوف است؛ اگرچه خودش لزوما برای همۀ آن ها پاسخ فوری نداشته باشد

فیلسوفی که مسأله ای نو و ارزشمند مطرح می کند، حتی اگر خودش هم راه حلّی برای آن نداشته باشد، زمینه را فراهم می سازد تا دیگران به آن مسأله پاسخ دهند تا از این طریق، علم در مسیر پویایی و تکامل قرار گیرد.