ساخت یک هزار فارم مرغداری برای زنان بامیان

ریاست زراعت و مالداری بامیان، یک هزار فارم کوچک مرغداری را برای رشد اقتصادی زنان، در این ولایت ایجاد می‌کند.

نگاه نو_ عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت بامیان گفته که این پروژه با هزینۀ مالی بیش از۳۰ میلیون افغانی از کمک‌های بانک جهانی در ولایت بامیان راه اندازی می‌شود که برای یک هزار خانواده‌ بیش از ۳۰ هزار قطعه مرغ توزیع می‌شود.
به گفتۀ آقای محمدی، تمام آموزش‌های تخنیکی، دانه و دوای فارم‌های مرغداری به صورت رایگان در اختیار زنان قرار می‌گیرد.
رئیس زراعت بامیان افزوده: “تا سال گذشته تنها نصف برنامه ملی باغداری و مالداری در بامیان فعال بود و خوشبختانه سال گذشته برنامه مالداری نیز در بامیان فعال شد و امروز افتخار می‌کنیم که برنامه مرغداری نیز در بامیان فعال شده است”.
به گزارش صدای امریکا، آمار ریاست زراعت بامیان نشان می‌دهد که پارسال حدود ۲۰ هزار قطعه مرغ، در قالب فارم‌های کوچک مرغداری، برای صدها تن از خانم توزیع شده است.
حمیرا یکی از خانم‌های بامیانی که شش ماه قبل یک فارم کوچک پرورش مرغ خانگی ایجاد کرده است، گفته که: “مرغداری خیلی فایده دارد برای مردم، دوا و دانه مرغ را که دولت بدهد از تخم مرغ از فروش گوشت مرغ بسیار فایده می‌کنند و یک کاری بسیار آسان است برای زنان”.
بامیان از ولایات کوهستانی است که بیش از هشتاد درصد باشندگان آن مصروف پیشۀ زراعت و مالداری اند. زنان بامیانی در کنار مردان نقشی عمده در رشد زراعت و مالداری در این ولایت دارند.
در دو سال اخیر بیش از پنج فارم بزرگ تولید مرغ گوشتی توسط شماری از شرکت‌های خصوصی نیز در ولایت بامیان فعال شده است.
بر اساس آمار وزارت زراعت، سالانه ۵۰۰ تن گوشت مرغ و ۳۴۰ میلیون تخم مرغ تولید می‌کند که نیازمندی کشور را مرفوع می‌سازد.