مرور برچسب

سرخوردگی

در دانشگاه با هیچ مواجه هستیم!

به گزارش ایسنا، ایجاد اشتغال برای جوانان یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌های مختلف است، هر دولتی دستکم در حد شعار این دغدغه را از خود نشان می دهد که ایجاد بازار کار برای نسل جوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت است، اما اینکه در عمل این…