کارشناس قرآنی؟

 

در این هنگامۀ عجیب و غریب، پیرمردی را به عنوان “کارشناس قرآنی”! به تلویزیون کشانده‌اند تا بر مبنای متد فهم بنیادگرایانۀ خود از قرآن، حکم به زجرکش کردن دست گیر شدگان ناآرامی‌های اخیر دهد!
پیرمرد که گویا در قرون گذشته زیست می‌کند؛ مدعی شده است که چون سخنش بر پایۀ آیه‌ای از قرآن است، پس کسی نمی‌تواند بر او خرده بگیرد!
به سیاق فهم متحجرانۀ او، فرد دیگری هم می‌تواند با تکیه بر اصطلاح “ما ملکت ایمانکم” در قرآن، مدعی برخورداری از “کنیز” در این روزگار شود و بگوید چون ادعایش بر پایۀ اصطلاحی قرآنی است پس کسی نمی‌تواند مانع یا متعرض او شود!
این نوع فهم داعشی‌گونه از قرآن که بدبختانه بعضاً در تریبون‌های رسمی هم تبلیغ می‌شود، نه فقط ته‌ماندۀ اعتقاد و ایمان را در بسیاری از نسل‌ قدیم و جدید به باد داده، بلکه بهترین فرصت را هم در اختیار اسلام‌ستیزان گذاشته است تا فهم و درک همین افراد را عین اسلام معرفی کنند!
یا اسفی علا محمد! که چنین مردمانی با چنین سطحی از فهم و دانش، مدعی تبیین و تفسیر پیام او شده‌اند!
در آن روزهایی که نمی‌دانستم مرده‌ام یا زنده، در رؤیاهایم محمد را بر فراز کوه ابوقبیس می‌دیدم که از شدت اندوه به خود می‌پیچید و چون باران بهار می‌گریست و فریاد می‌زد؛ آخر شما را به من چه کار ای قوم ستمگر و گمراه!

 

احمد زیدآبادی

کانال شخصی احمد زیدآبادی