پیشنهاد سازمان محیط زیست: موتورسیکلت های فرسوده توقیفی، اوراق شوند

هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار موتورسیکلت توقیفی وجود دارد که بخش اعظم آنها فرسوده هستند.

هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از تزریق موتورسیکلت های فرسوده توقیفی به خیابان های شهر است.

هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار موتورسیکلت توقیفی وجود دارد که بخش اعظم آنها فرسوده هستند.