باشگاه تراکتور به معمایی در سیاست و ورزش ایران تبدیل شده است

رمزگشایی از این معما که هر روز دشوارتر می شود، آرزوی بسیاری از پژوهندگان و ناظران مسائل سیاسی است.
تمام رژیم های انقلابی پس از زمانی معین، دچار پدیده پژمردگی ایدئولوژیک می شوند و برای تضمین بقا به ” هاگ زایی فکری ” روی می آورند.
چین، کره و روسیه هریک به درجاتی میهن پرستی افراطی را جایگزین ایدئولوژی لاغر شده کردند.
دشواره سیاست ایران اما این است که آشکارا گونه هایی از ” ضد ناسیونالیسم ” تشویق و حمایت می شود!
چرا؟ شاید به هدف تجزیه و استهلاک طبقه متوسط، اما این بازی با شمشیر دولبه است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com