وزیر آموزش و پرورش: نباید کسی در مدرسه اجازه تفتیش عقاید داشته باشد

محسن حاجی میرزایی:
آموزش رایگان و با کیفیت حق همه کودکان است.
نباید کسی به سبب داشتن عقیده ای از حق تحصیل در مدرسه محروم شود.
نباید کسی در مدرسه اجازه تفتیش عقاید داشته باشد.
نبایدد فرقه های غیر قانونی در مدرسه تبلیغ شوند.
مدرسه جای تربیت حق مدارانه و آموزش قانون گرایانه است.