شهادت دو مأمور ناجا در درگیری با اشرار

بامداد امروز براثر درگیری پلیس کرمان با اشرار، ستوان سوم سلمان رهنما از بردسیر و سرباز حمیدرضا اسدی اهل اصفهان به شهادت رسیدند.

نگاه نو-   ایلنا:  بامداد امروز بر اثر درگیری پلیس کرمان در منطقه بردسیر با اشرار دو نفر از پرسنل پاسگاه گلریز شهید شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی ستوان سوم سلمان رهنما از بردسیر و سرباز حمیدرضا اسدی اهل اصفهان در این درگیری به شهادت رسیدند.