خطر فرونشست زمین در تهران و اصفهان از حد بحرانی عبور کرد

 

مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی:

 

سه منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تاثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تاسیسات شهری قرار دارند.

 

مسئله فرونشست در مناطق مرکزی کشور به وِیژه با توجه به اینکه با کمبود نزولات جوی همراه بوده با افزایش بی‌رویه حفر چاه‌ها و استحصال بی‌رویه آب‌های زیرزمینی تشدید شده است و آثار فرونشست در سطح زمین نمایان است.