جایگاه بانوان تماشاگر در سالن والیبال آزادی پر شد

نسبت به ۲ روز گذشته مسابقات والیبال، امروز تماشاگران بیشتری در سالن حضور دارند و حدود ۱۳۰۰ تماشاگر تیم ملی را تشویق می کنند.