تم روز جهانی زن در هشت مارس “نقش زنان در توسعه پایدار و راهبری مبارزه با تغییرات اقلیمی”

برابری جنسیتی امروزبرای فردای  پایدار

هشت مارس روز جهانی زن صدای اعتراضی زنان از دل کارخانه نساجی شهر نیویورک آمریکا به دستمزد نابرابر، شرایط غیر انسانی به گوش دنیا رسید و تلاش های زنان درجهت سازماندهی و ارتقاء سطح خواست هایشان نه تنها خاموش نشد بلکه تحت سلطه و سرمایه و ایدولوژی های واپسگرا زنان را در جایگاهی قرار داد که می توانند با هر ستم و نابرابری و سرکوب مبارزه کنند.

امروزه یکی از چالش های جهان بحران آب و هوا،خطرات بلایای طبیعی  است زنان در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوا آسیب پذیرتراند درحالی که استفاده از تجربه قابلیت های زنان، توانمندکردن آنها راه حل های مقابله با تغییرات اقلیمی و کارآمدتر می‌کند
هارت شفر،مقام ارشد بانک جهانی می‌گوید دو استراتژی اصلی برنامه های بانک جهانی *ریشه کردن فقر و گسترش خوشبختی* هستند اشاره کرد و افزود رسیدن به  این اهداف بدون توجه کافی به تغییرات اقلیمی و مسائل جنسیتی ناممکن است.

در حوادث خاص اقلیمی مثل سیل، طوفان، زلزله و …،آمار قربانیان زنان  بیشتر است به همین علت آسیب پذیرترند ویژگی های اجتماعی و فرهنگی تعصبات، عدم آموزش صحیح، عدم خودباوری و سطح آگاهی عواملی هستند اطلاعات و مهارت های لازم برای دفع خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای زنان محدود می‌کند.

همچنین زنان در تصمیم گیری و سیاست گذاری سهم کمتری دارند این تاثیر مستقیم بر زندگی شخصی و اجتماعی می گذارد به همین‌ علت زنان به دنبال  دستاورده ها و برخورداری از زندگی شایسته را خواستاراند در جهت محو عوامل تولید باز تولید ستم و نابرابری تبیعض اند *آزادی زن معیار آزادی جامعه است* هشت مارس فرصت مناسبی شد تا  خواستار قوانین حمایتی برای زنان ایران از خشونت پنهان و آشکار زیرپوستی در گوشه کنار جامعه می چرخد و قربانی می‌گیرد باشیم.

از جمله تصویب قوانین پالرمو، لوایح قانونی، اصلاح قوانین ازدواج، منع کودک همسری، احترام به آزادی در انتخاب پوشش، حق برابر با مردان در زمینه نگهداری و تربیت فرزندان، رفع محدودیت دسترسی به ثروت خانواده رفع قوانین تبیعض آمیز در حوزه مالکیت ارث و طلاق، آزادی در ازدواج حق زنان بر تن و جسم خود رضایت از بارداری، سقط جنین، دسترسی به موقعیت و مسئولیت های برابر همه جانبه در زمینه حقوقی سیاسی اقتصادی، محیط زیست، مزد برابر با مردان در مقابل کار یکسان انبوه ی از مطالبات زنان ایران است.

متاسفانه امروز در ایران سطح مبارزات زنان از ابتدایی ترین حقوق تا رودرویی با حیاتی ترین مطالبات است.
آزادی زن به معنای آزادی از همه قیود و فشارهای است که در تمدن کنونی بشر وحشیانه محسوب می‌شوند.

به امید استیفای حق و حقوق انسانی زنان ایران

#زنان_برابری_توسعه

#امتداد