طرح معامله قرن 

تاجر موفق (خودشیفته متوهم )

 

برای مردان هیچ چیز مثل قدرت مالی ، توهم همه چیز دانستن نمیدهد .

 

رفتارهای ترامپ نمایش عقده گشایانه مرد پولداریست ، که هیچ وقت به اندازه شعوری که برای خود متصور است جدی گرفته نشده ،

 

مرد پولداری که میخواهد تمام مشکلاتش را با قدرت و اختیارات مالی حل کند ، فارغ از اینکه پیچیدگیهای روابط انسانی و حالا سیاسی و بین المللی فراتر از تحمیل کردن نگاه خودپسندانه نفسانیست

 

این گونه از افراد همواره مجیز گویان حقیری را همراه خود دارند ، که مانع از درک صحیحشان از واقعیات میشوند .

 

بنظر میرسد طرح موسوم به معامله قرن ترامپ ، رقص قدرت عقده گونه دیگریست که نتیجه واقعی آن با پیش بینیهای روی کاغذش خیلی فاصله دارد.

محمد هاشمپور