توییت بوریس جانسون: ۳۱ ژانویه از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد

 

نخست وزیر انگلیس:31 ژانویه (سال ۲۰۲۰) از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد. میلیاردها {پوند} بیشتر در مراکز خدمات درمانی خودمان سرمایه گذاری خواهیم کرد. کشورمان را ارتقاء می دهیم و آن را متحد خواهیم کرد.