چرا باور نمی‌کنند؟

وزیر کشور دیشب تصویر بسیار هولناکی از وقایع هفتۀ گذشته در کشور به دست داد.
اگر او با لباس مبدل به میان مردم کوچه و خیابان و بازار برود، از میزان پذیرش اظهاراتش در بین مردم عادی به خوبی آگاه خواهد شد.
چرا بسیاری از مردم، دیگر اعتمادی به گفته‌های متصدیان امور ندارد؟ پاسخ‌اش تکراری است! آنها اغلب فهم و اعتماد مردم را به بازی گرفته‌اند! وقتی زبان و قلم برخی مقام‌ها و رسانه‌های رسمی به بهتان و دروغ و ناسزا علیه بیگناهان عادت کرده باشد، دیگر باید فاتحۀ اعتماد عمومی به هر نوع ادعای مسئولان را خواند!
تا بساط افتراء و اهانت و کذب در محافل رسمی جمع نشود، آش و کاسه هر دو همین خواهد بود!

احمد زیدآبادی