عسل محمدی آزاد شد

 

عسل محمدی، از نویسندگان نشریه گام که به واسطه حمایت از کارگران معترض نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه موقتا آزاد شد.

 

در روزهای اخیر چند بازداشتی اعتراضات کارگری دیگر، از جمله اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، مرضیه امیری، امیرحسین محمدی فرد و امیر امیرقلی هم با وثیقه آزاد شدند.