سرانجام یک رجل سیاسی

 

رویا بلوری:

از روزی که در قانون اساسی یکی از شروط نامزد ریاست جمهوری «رجل سیاسی» بودن شمرده شد، چهل سال می گذرد. زنان و مردان سیاسی بسیاری تلاش کردند تا هریک به ظن خود یار شده و تفسیری از رجل سیاسی ارائه دهند و سخنان بسیاری نیز گفته شد.

اما تنها یک نفر بود که با عمل خود آن را به بهترین وجه تفسیر کرد و آن هم اعظم خانم بود دختر و دست پرده‌ی پدری چون آیت الله طالقانی که خود تفسیر مجسم قانون اساسی بود.

اعظم طالقانی، با نگاه فراجنسیتی اما برابری خواهانه ی خود، با ثبت نام مکرر برای نامزدی ریاست جمهوری، به همگان نشان داد که باید ورای شعار و سخن، برای کاهش شکاف جنسیتی عمل کرد و پایداری نمود و هیچ گاه ناامید نشد.

براین مبنا، امروز زمانی است که زنان جامعه‌ی ما که در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی حضور دارند و فعالیت می کنند با خودباوری و تلاش بیشتر در همه ی عرصه های ممکن، توانایی های خود را بیشتر کرده و با ایجاد زمینه و بستر رشد و توسعه ی زنان کشور، همراه با تقویت و مددرسانی به هم، نردبان ترقی یک دیگر شده، بتوانند نمایندگانی شایسته و توانمند برای زنان بوده و نبود ِ حضور زنان در لایه های بالایی مدیریت کشور را اصلاح و در نتیجه، امکان تحقق تعداد بیشتری از زنانی که بتوان اطلاق رجل سیاسی بدان ها داشت، را فراهم کنند.

از دیگر ویژگی های اعظم طالقانی وسعت اندیشه و دایره ی پذیرش ایشان بود به طوری که در اثر رواداری و حق خواهی و حق گویی هایش، چنان زیست که تمام اندیشه ها را احترام می گذاشت و تمام گروه ها از اندیشه های مختلف نیز ایشان را بزرگ می دانستند.

زنان ما نیز باید با دوری از خط کشی‌های تنگ و دیوارهای نامرئی، با تعامل و گفتگو و گسترش وسعت اندیشه، با مهرورزی و حق خواهی به تمام آحاد جامعه اعم از زن و مرد یاد بدهند که چگونه می توان حامی حق بود و با پرهیز از خودی و ناخودی ، چه در حوزه ی اعتقادی و چه سیاسی، چتر تعامل و گفتگو را بر فراز تمام گروه ها و اقشار گسترانده، تا همه بتوانند حتی حرف مخالف را شنیده و مصداق « جادلوا بالتی هی احسنه » باشند.

اکنون که او دیگر نیست و به دیار حق شتافته و جسم ناتوانش از سنگینی بار روزگار رها گشته، تسلیت و تجلیل و تقدیر، کلمات کوچکی هستند که در برابر بزرگی و عظمت تلاش های این زن بزرگ، احساس حقارت می کنند، مطمئنا تنها، زنانی که در قامت رجل سیاسی به پیروی از او، نامزد مسئولیت هایی چون ریاست جمهوری شوند، حق بزرگی ِ ایشان را ادا خواهند کرد و ادامه دهنده ی راه او بوده و سرانجامی چنین نیک خواهند داشت!

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com