واکنش دبیرکل حزب اتحاد ملت به حکم دو سال حبس رضا خاتمی

کسی از این حکم قانع نخواهد شد !

واکنش دبیرکل حزب اتحاد ملت به حکم دو سال حبس رضا خاتمی:

این چه دادگاهی هست؟!!

کسی از این حکم قانع نخواهد شد!