تن دادن به ادامه تحریم‌ها برای ایران غیر ممکن و خطرناک است

عباس عبدی:

 

یکی از نقاط ضعف برجام که خود را نشان داد این بود که فقط مساله هسته‌ای را محور خود می‌دانست و سایر مسائل را مغفول گذاشته بود.

 

تن دادن به ادامه تحریم‌ها برای ایران غیر ممکن است. ایران نه می‌تواند و نه می‌باید که به این وضعیت تن دهد.

 

ادامه وضع موجود خطرناک است و به ناچار خواسته یا ناخواسته به تقابل ختم خواهد شد. راه‌حل چیست؟ پیشنهاد سه تن از سیاست‌مداران و مقامات پیشین امریکایی می‌تواند راهگشا باشد.