وکلای غیر قابل اعتماد !؟

نگاه نو-با انتشار لیست اخیر بیست نفره از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه ، تحلیل ها و تفاسیر مختلفی از این اقدام و در نقد تبصره ذیل ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ،صورت گرفته است . در بادی امر وقتی از عنوان ” وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه ” صحبت به میان آورده می شود ، این عبارت مفهوم مخالف پیدا می کند ،بدین معنی که در مسله استنباط حقوقی هر فرد شخص از هر عبارت یا جمله ای ، شرایط امکان برداشت مخالف دارد.لذا مفهوم مخالف ” بیست وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه ”
این است که سایر وکلای خارج از این لیست بیست نفره ، وکلای بی اعتماد قوه قضاییه ،محسوب می شوند. لذا از میان چند ده هزار وکیل دادگستری، فقط بیست نفر مورد اعتماد معظم له ریاست قوه هستند، اکنون این پرسش مطرح می شود مگر نه این است که تمامی وکلای دادگستری ،طبق قانون باید از طریق مبادی چهارگانه ،مورد تایید صلاحیت قرار گیرند و دادگاه عالی انتظامی نیز ناظر بر این امر و هر نوع اعتراض خواهد بود؟ پس چرا فقط این بیست نفر؟ و دیگران غیر خودی تلقی می شوند ؟ دوباره این پرسش مطرح می شود که مگر قرار است این بیست نفر چه نوع دفاعی از متهمین سیاسی و امنیتی داشته باشند ؟ که جامعه هفتاد هزار نفری وکلای دادگستری ایران ، فاقد آن شرط ها هستند !!؟؟
نگون بختی متهمین سیاسی و امنیتی اینجا پدیدار می شود که آش خاله است بخوری پاته نخوری پاته ؟!!فقط و فقط از بین این بیست نفر وکیل حق انتخاب خواهند داشت. حال بماند نوع و مکانیسم دفاع چه باشد و اساسا آیا دفاعی وجود خواهد داشت یا صرفا اخذ اقرار و اشتباه و ندامت از متهم نگون بخت خواهد بود ؟؟ با این روال ، ظاهرا کم کم بین بازجو و وکیل مورد اعتماد فرقی وجود نخواهد داشت !!؟؟! واقعیت مسله این است که بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی از بین هفتاد هزار وکیل فقط بیست نفر وکیل عدلیه مورد اعتماد هستند و این امری دهشتناک است ؟!! آقایان چکار کرده اند که در طول چهل سال از انقلاب ،قاطبه ی وکلای دادگستری ایران غیر خودی و غیر قابل اعتماد شده اند ؟ آیا نباید خون گریست که فقط بیست وکیل مورد اعتماد حاکمیت وجود دارند و بقیه نا مناسب؟ و باید گریست به حال متهمین سیاسی و امنیتی که چه آینده ی تار و تاریکی در دفاع با این بیست نفر خواهند داشت و هم برای ما که چنین محدود و بی اعتماد به مردم و اکثریت وکلا می نگرند؟!!؟

حسین احمدی نیاز
وکیل دادگستری