سر وصدای ترور

نوشته‌ی یوال نوح هراری، از ٢١ درس برای قرن بیست و یکم

هر چقدر سطح خشونت سیاسی در جامعه ای کم باشد، نمایش ترور بیشتر سروصدا می‌کند و وحشت گسترده تری ایجاد می‌کند، کشته شدن معدودی افراد در بلژیک توجه بسیار بیشتری را نسبت به خود جلب می‌کند تا کشته شدن صدها نفر در عراق یا نیجریه. طنز داستان این است که خودِ موفقیت دولت نوین در جلوگیری از خشونت سیاسی، آن را در مقابل تروریسم بویژه ضربه پذیرتر می‌کند. دولت در قرن بیست و یکم به مدد موفقیت در مبارزه با تروریسم، یک فضای خالی عظیم بوجود آورده است که بعنوان یک بلندگوی هرچند کوچک، تاثیر هر حمله نظامی را طنین انداز می‌کند، هر چقدر یک سطل خالی بزرگتر باشد، افتادن یک سکه کوچک در آن صدای زیادی براه می اندازد.