حقوق شهروندی جلیقه زردهای پاریس و کارگران هفت تپه

✍️حسین احمدی نیاز/ وکیل دادگستری
نگاه نو- جلیقه زردهای پاریس صرفا برای گرانی هفت سنت قیمت سوخت پاریس را به شهر جنگ زده تبدیل کرده اند و این عمل اعتراض را بخشی از تحقق حقوق شهروندی خود می دانند آنها شهروندان دارای حق محسوب می شوند و خود را در قبال جامعه دارای مسولیت می دانند قانون را از آن خود و حامی خود می دانند و دولت را صرفا مسول اجرای رفاه و آرامش و نظم می دانند ،جلیقه زردهای پاریس حقوق و دریافتی کامل دارند از پشتوانه ی مالی و بیمه برخوردار و هرگز سفره ی آنها خالی نیست.
اما کارگران هفت تپه تک و تنها برای ماندن یا نماندن دست به تحصن و اعتراض زده اند،نان شب ندارند،آینده ای تار  و تاریک در انتظارشان است.سفره ای خالی و کودکان و زنان گرسنه و تهیدست. آنها شعار مرگ بر کارگر و درود بر ستمگر می دهند و از روی اجبار خود را نفی می کنند.انواع برچسب امنیتی به آنها زده می شود و معلوم نیست چه سرنوشت شومی پیدا کنند،؟!
درد ملت ایران بی تفاوتی و عادی شدن گرانی ،تورم و ظلم و ستم و پذیرش آنهاست
اما شهروندان فرانسوی بی تفاوت نیستند و اعتراض را حق شهروندان دانسته و دولت ملزم به رعایت این حق و پاسداشت و تکریم حقوق ملت است.
ایکاش جلیقه زردهای پاریس درد و رنج کارگران هفت تپه را می دانستند تا برای آنها هم فریاد زنند.
این رنج برای همه ی ایران است.