آشفتگی خطرناک تر از تحریم

محمد آقازاده

آنچه از تحریم ها برای کشور خطرناک تر است آشفتگی و سراسیمگی در تصمیم گیری ها و تغییرات بی وقفه در همین تصمیمهاست ، آنچه این آشفتگی را بر می انگیزد از یک سود سلیقه زد گی در نهادهای تصمیم گیرنده است ، این سلیقه های متناقض در برآیندشان امکان هر تصمیمی دایمی و استراژیک را منتفی می کنند و ما را وارد عصر بی تصمیمی می سازد و به همین دلیل بحرانها خصلت فزاینده می یابد
در فضای آشفته و پر از تناقض ویروس فساد امکان رشد پر شتاب می یابد ، اخباری که از گوشه و کنار می رسد تورم و کمبودها اگر اکثریت جامعه را به فلاکت انداخته است باندهای مافیایی در واردات ، صادرات و فاعلان پخش توزیع  پر نفوذ را به ثروت های باد آورده افسانه یی می رساند و آنها بدون همدستانی در دستگاه های اجرایی نمی توانستند به این موقعیت دست یابند
برای مبارزه فعال با فساد تنها محاکمه و برخورد شدید قضایی کافی نیست بلکه انسجام در تصمیمگیری های عقلانی و وفاداری نسبت به آنها می تواند این مبارزه را سامان دهد، رانت خواران و غارتگران با درک درست از صورت بندی قدرت شکاف ها را تقویت می کنند تا با پرکردن خلاهای خاصل از بی تصمیمی دارایی شان را فربه و از کشور خارج کنند . سیستم تصمیم گیری باید استقلال واقعی خود را در برابر باندهای مافیایی پس بگیرد ، اگر این چنین نشود روزهای خوبی پیش رو نخواهیم داشت