موافق عملکرد مونسان در میراث فرهنگی هستم.

کواکبیان،نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: من موافق عملکرد علی اصغر مونسان در دو سال مدیریت او در سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری هستم