آیین‌های طبقه متوسط جدید در ایران امروز

«توصیف و تحلیل آیین‌های طبقه متوسط جدید در ایران امروز» عنوان پژوهشی‌ست که با مطالعه موردی آیین‌های تولد و مرگ در شهر تهران، از سوی رضا تسلیمی طهرانی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، انجام می‌شود.  این پژوهش درصدد توصیف، فهم و تحلیل آیین‌های طبقه متوسط جدید در ایران امروز و در شهر تهران است. در این راستا، به نحو ویژه بر آیین‌های تولد و مرگ تمرکز و ابعاد، ویژگی‌ها و خصوصیات این آیین‌ها در بین اعضای طبقه متوسط جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از قبل آن، شناخت و درکی عمیق‌تر از سبک زندگی اعضای این طبقه به دست آید و جهان‌بینی، معانی، ارزش‌ها و تفکرات آن‌ها توصیف، فهم و تحلیل شود.به استناد این مطالعه، طبقه متوسط جدید از مهمترین طبقات و گروه‌های اجتماعی است که شناخت و تحلیل فرهنگ و سبک زندگی آن می‌تواند به درک شرایط اجتماعی یک جامعه و مسیر آینده آن منجر شود که در این میان آیین‌ها­، در کنار مولفه­‌های دیگری مانند ورزش، سفر، پوشاک و … می‌توانند از جمله مهمترین مولفه‌­های سبک زندگی طبقات مختلف به‌ خصوص طبقات متوسط باشند که شناخت آن‌ها،  به درک سبک زندگی این طبقات کمک کند.مطابق این پژوهش، آیین‌های گوناگون طبقه متوسط جدید، نشان‌دهنده جهان‌بینی، ارزش‌ها، تفکرات و ایده‌های این طبقه است و معانی و راه‌های معنابخشی به زندگی در بین اعضای این طبقه را آشکار می‌سازد. آیین‌های طبقه متوسط جدید بخشی مهم از سبک زندگی این طبقه است و توصیف و تحلیل آنها زمینه تحلیل دیگر خصوصیات فرهنگ و سبک زندگی اعضای این طبقه را فراهم می‌سازد. از همین‌رو، توصیف، فهم و تحلیل آیین‌های تولد و مرگ در بین اعضای طبقه متوسط جدید در دستور کار قرار گرفته تا دریچه‌ای برای شناخت این طبقه در ایران امروز باشد.