تغییر مسیر چشمه‌های طبیعی واخان از سوی نظامیان پاکستان؛ باشنده‌گان بومی حق استفاده از آب را ندارند

منابع محلی در ولسوالی/شهرستان واخان بدخشان می‌گویند که نظامیان پاکستانی به تازه‌گی مسیر چشمه‌های طبیعی این ولسوالی را به سوی کشور خودشان تغییر داده‌اند.

منابع محلی در ولسوالی واخان بدخشان روز شنبه، ۸ اسد/مرداد، می‌گویند که نظامیان پاکستانی اخیراً مسیر چشمه‌های طبیعی را که در ساحات مربوط به افغانستان در جریان بود، به‌سوی کشور خودشان تغییر داده‌اند و به باشنده‌گان بومی واخان اجازه نمی‌دهند از آب این چشمه‌ها استفاده کنند.

گفتنی است که‌ اخیراً گزارش‌هایی از پیش‌روی نظامیان پاکستانی در برخی از نقاط خط دیورند نشر شده است.