کابینه طرح ثبت سیم‌کارت‌ها را تصویب کرد

در بیست‌ودومین نشست کابینه، طرح ثبت سیم‌کارت‌های مخابراتی تصویب شد.

اعضای کابینه روز دوشنبه، ۱۸ دلو/بهمن، به طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی برای ثبت و بایومتریک سیم‌کارت‌ها رای تأیید دادند.

در نشست روز دوشنبه کابینه به وزارت مخابرات و تکنالوژِی دستور داده شده است که در همکاری با اداره ملی احصایه و معلومات، طرحی را تهیه کند که بر بنیاد آن، روند ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها به گونه تدریجی آغاز شود.

افزون بر این، در نشست کابینه به کمک با افراد دارای معلولیت و خانواده‌های شهدا تأکید شده است.

کابینه هم‌چنان به ریاست عمومی اداره امور دستور داده است که به منظور جلوگیری از غضب خانه مقامات پیشین، از این روند نظارت کند.

گفتنی است که طرح ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها در زمان حکومت پیشین نیز مطرح شده بود.