شرکت “ایربی‌ان‌بی” به ۲۰ هزار پناهجوی افغان اسکان رایگان کمک می‌کند

شرکت کرایه دهی خانه و اپارتمان در ایالات متحده بنام “ایربی‌ان‌بی” حاضر است به بیست هزار افغان پناهجوی دیگر خانه و آپارتمان رایگان کمک کند.

این شرکت که مرکز آن در سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا موقعیت دارد، پیش از این هم به بیست هزار مهاجر افغان به طور رایگان اسکان فراهم کرده است.

شرکت “ایربی‌ان‌بی”‌ همچنان از سخاوت و مهمان نوازی مردم امریکا ابراز امتنان کرد که برای ده‌ها هزار افغان خانه بدون کرایه کمک کرده اند.

پس از پانزدهم ماه آگست که طالبان حاکمیت در افغانستان را به دست گرفتند، زندگی عدهٔ از افغانان تحت سلطه طالبان در خطر افتاده، به ایالات متحده و برخی کشور‌های دیگر مهاجر شدند.

گمان می‌رود که نیاز به اسکان رایگان در امریکا افزایش یافته، زیرا در حال حاضر هم تعدادی زیاد راهی امریکا اند.