نام‌ ۷ داور افغانستان در فهرست داوران بین‌المللی ۲۰۱۹ فیفا

فیفا فهرست نام‌ داوران بین‌المللی فدراسیون‌های عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد. نام‌ هفت داور بین‌الملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی افغانستان مشمول دو بانو در این فهرست قرار دارند.

نگاه نو_ نام‌های حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فوتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخیمری و ننگیالی سادات، کمک داوران فوتبال، محمد تمیم حسینی، داور فوتسال و زین‌الدین شریفی، داور فوتبال ساحلی در این فهرست استند.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) فهرست نام‌های داوران بین‌المللی فدراسیون‌های عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.

نام‌های هفت داور بین‌الملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی افغانستان مشمول دو بانو در این فهرست قرار دارند.

فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که نام‌های حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخیمری و ننگیالی سادات، کمک داوران فتبال، محمد تمیم حسینی، داور فتسال و زین‌الدین شریفی، داور فتبال ساحلی در این فهرست استند