‘۵ هزار فارم مرغداری در میدان وردک ایجاد می‌شود’

نگاه نو_ ولید احمد تسل رئیس این اداره امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، ۶۰ درصد مصارف این فارم‌ها از سوی وزارت زراعت و ۴۰ درصد آن از سوی سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود که سهم سرمایه‌گذاران تقریباً یک میلیون و یک صد هزار افغانی می‌باشد.

آقای تسل گفت تمام کسانی به شمول زنان می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، زیرا به گفته وی، این مسئله سبب رشد اقتصادی فرد و خانواده آنان در جامعه می‌شود.

به اساس معلومات ریاست زراعت میدان وردک، در فورم‌هایی‌که از سوی وزارت زراعت و مالداری توزیع شده تمام شرایط سرمایه‌گذاری در آن ذکر شده است.