یک فابریکه و دیپوی طالبان در هلمند از بین برده شد

نیروهای امنیت ملی شب گذشته بریک فابریکه مواد مخدر مربوط به طالبان و یک دیپوی مهمات آن‌ها در هلمند حمله کرده هر دو را از بین بردند.

نگاه نو_ ریاست عمومی امنیت ملی میگوید این فابریکه و دیپوی طالبان در ولسوالی مارجه از بین برده شده اند.

گزارش می افزاید که در این عملیات ۳ هزار کیلوگرام مواد منفجره از بین برده شده است.

شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفته اند.