گرد همایی بزرگ برای صلح در کنر

اعضای این کاروان; برای نه گفتن به جنگ به حرکت‌های صلح خواهی‌ ادامه می‌دهیم و به ولایت‌های دیگر کشور نیز میرویم.

نگاه نو_ حرکت مردمی صلح‌خواهی گردهمایی بزرگی را روز شنبه (۳۰ دلو) درمرکز ولایت کنر راه اندازی کرد.
این حرکت مردمی درجریان این گردهمایی ازطرف‌های درگیر جنگ خواستند تا آتش بس نمایند و زمینه را برای رسیدن به صلح پایدار فراهم کنند.
درهمین حال کسانی که دراین گردهمایی شرکت کرده اند این شعار را سرمی‌دادند که از “افغان کشی باید طرف‌های درگیر دست بکشند”.
حرکت مردمی صلح‌خواهی یا کاروان صلح هلمند نخستین دادخواهی شان را چند ماه پیش با آغاز سفر با پای پیاده ازلشکرگاه به هلمند آغاز کرد و برای مدتی درکابل نیز چادر دادخواهی برای صلح برپا کردند.
کاروان صلح‌خواهی، ۳۴ سال گذشته پای پیاده از کابل به سمت ولایت‌های شمال‌کشور حرکت کردند. آنان در ولایت‌های گوناگون با مردم دیدار کردند و پیام خودرا به آنان رساندند.
اعضای این کاروان، تأکید می‌ورزند که با هر گونه تهدید مبارزه می‌کنند و فشارها مانع حرکت صلح‌خواهی آنان شده نمی‌تواند؛ زیرا آنان مردم را با خود دارند.
اعضای این کاروان می‌گویند که برای نه گفتن به جنگ به حرکت‌های صلح خواهی‌شان ادامه می‌دهند و به ولایت‌های دیگر کشور نیز می‌روند تا پیام شان را برسانند.