کلید رفاه افغانستان معادن و پترولیم است

اشرف غنی، در مراسم پایانی «کنفرانس ملی معادن گفت کلید ثبات کشور در زراعت و کلید رفاه در معادن و پترولیم است.

نگاه نو_ در این مراسم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مورد کنفرانس متذکره صحبت کرده، گفت که سال ۲۰۱۹، سال سرمایه‌گذاری و سال معدن‌کاری می‌باشد، ما روی چارچوب حقوقی و ساختاری و بالای دو سند معتبر که قانون هایدروکاربن‌ها و قانون معادن می‌باشند، کار کردیم و اکنون بالای مقررۀ این دو قانون کار جریان دارد.

نرگس نهان گفت که ما همچنان بالای تشکیل وزارت کار کردیم و سیستم کمپیوتری کادستر و سیستم جمع‌آوری عواید غیر مالیاتی را در وزارت ایجاد نمودیم.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم مشکلات و پیشنهادات جیولوجست‌ها و سرمایه‌گذاران را در عرصه‌های نبود امنیت، عدم اعطای قراردادها در چهارونیم سال گذشته، معدن‌کاری غیرمسلکی، استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن و عدم سرعت کارها در وزارت معادن و پترولیم، با رئیس‌جمهور شریک ساخت.