کار سروی ساحه باستانی مس عینک از سر گرفته می شود

وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز کار سروی ساحه باستانی معدن مس عینک ولایت لوگر در هفته آینده خبر داده است.

نگاه نو-   رئیس عمومی بانک جهانی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دیدار در رابطه با پروژه حفریات ساحه باستانی مس عینک، مساعد ساختن زمینه به خاطر کار حفریات در آن ساحه و ادامه همکاری های بانک جهانی با این وزارت خانه، بحث  و گفتگو کردند.
در دیدار روز گذشته همچنین در خصوص آغاز کار سروی ساحه باستانی مس عینک به خاطرفراهم ساخت تسیهلات بیشترحفریات آثارتاریخی، ازسوی یونسکو با همکاری باستان شناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ارائه گزارش سروی پس از سه ماه به این وزارت خانه نیز صحبت شد.

حسینه صافی همچنین از همکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات وفرهنگ به ویژه دربخش های فرهنگی تشکر کرد، خاطرنشان ساخت: درکار پروژه مس عینک مردم آن محل نیز باید استخدم شوند تا از یک سو با آثار تاریخی کشور بیشتر آشنا شوند و ازجانب دیگر درحفاظت آن سهیم شوند.