پنج سال از کشته‌شدن بی‌رحمانه فرخنده گذشت

پنج سال از کشته‌شدن بی‌رحمانه فرخنده به اتهام سوزاندن نسخه‌یی از قرآن کریم، در کابل گذشت.

نگاه نو_ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان می‌گوید که قتل فرخنده از سوی گروهی از مردم در قلب کابل، به فجیع‌ترین شیوه ممکن انجام شد و وجدان انسانی جامعه افغانستان و جهان را تکان داد.

این نهاد به مناسبت پنجمین سال‌روز کشته‌شدن فرخنده، می‌گوید که قاتلان فرخنده به جنایت ضد حقوق و ارزش‌های بشری دست زدند اما به کیفر سخت نرسیدند.

در یک اعلامیه این کمیسیون آمده‌است که محرکان و افرادی که زمینه‌ساز این قتل فجیع شدند، آنانی که مستقیما فرخنده را شکنجه کرده و کشتند و جسدش را به جاده کشانده و سوزاندند، افسران و سربازانی که غفلت وظیفه‌‌یی کرده بودند، باید مطابق قانون مجازات می‌شدند.

اکمیسیون مستقل حقوق‌بشر از نهادهای عدلی و قضایی کشور مجدانه می‌خواهد که به مردم افغانستان، نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی کشور درباره مجازات افراد متهم به‌ قتل فرخنده، توضیح ‌دهند.

فرخنده پنج سال پیش به تاریخ ۲۸ حوت به اتهام سوزاندن نسخه‌یی از قرآن کریم، از سوی گروهی از مردم نخست به‌گونه فجیع کشته شد و سپس جسدش آتش زده شد.

این رویداد در زیارت شاه دوشمشیره در کابل صورت گرفت.
نهادهای عدلی هرچند چندین تن را در پیوند به این رویداد مجرم شناخت، اما آنچه که کمیسیون مستقل حقوق‌بشر می‌گوید مجرمان به کیفر سخت نرسیده‌اند.