پایان کار کمیسیون شکایات: آرای ۱۴۳۹ محل به تفتیش ویژه راجع شد

کمیسیون شکایات انتخاباتی سرانجام فیصله خود را در مورد شکایات و اعتراضات در پیوند به نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. براساس فیصله این نهاد، آرای مربوط به یک هزار و ۴۳۹ محل رای‌دهی مربوط به ۳۰۰ هزار رای مورد مناقشه به صورت به تفتیش ویژه و آرای ۲۹۸ محل دیگر به تفتیش مجدد راجع شده است.

نگاه نو_ زهره ‌بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، روز چهارشنبه، شانزدهم دلو، در یک نشست خبری اعلام کرد که ۱۰ درصد از محلات رای‌دهی مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای مشکوک که شامل ۳۰۹ محل است، به تفتیش ویژه راجع می‌شود.

طبق این فیصله، در صورتی که ۶۵ درصد از این محلات رای‌دهی در نتیجه تفتیش ویژه معیاری چون داشتن معلومات بایومتریکی، ژورنال و ریزلت‌شیت معتبر روز انتخابات را داشته باشد، به تمام ۱۳۷ و ۶۳۰ رای مشکوک اعتبار داده می‌شود.

هم‌چنان در صورتی که ۳۵ درصد آرای محلات تفتیش شده این معیارات را تکمیل نکند، تمامی ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای مشکوک به تفتیش ویژه راجع خواهد شد. در فرایند این تفتیش آرایی که بتواند سه معیار فوق را تکمیل کند، معتبر و در غیر آن باطل می‌شود.

زهره ‌بیان شینواری هم‌چنان گفت که از مجموع ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان که مربوط به هفت هزار و ۳۵۴ محل رای‌دهی می‌شود، ۱۵ درصد آن به بازشماری ویژه راجع می‌شود. این رقم شامل یک هزار و ۱۳۰ محل رای‌دهی است که به صورت نمونه‌ای به تفتیش ویژه می‌رود.

طبق فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، در صورتی که ۶۵ درصد از محلات تحت تفتیش ویژه مربوط به آرای ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای مشکوک بتواند معیارهایی چون داشتن معلومات بایومتریکی، ژورنال و ریزلت‌شیت معتبر روز انتخابات را تکمیل کند، به تمام این آرا اعتبار داده خواهد شد.

در صورتی که ۳۵ درصد از محلات تفتیش ‌شده مربوط به ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای نتواند سه معیار فوق را پره کند، در این صورت تمام این آرا باطل اعلام خواهد شد.

زهره ‌بیان شینواری درباره آرای غیربایومتریکی نیز گفت که از دو هزار و ۴۲۳ محل مورد مناقشه، ۲۹۸ محل آن به بازشماری مجدد می‌رود. در صورتی که این محلات بتواند معیارهای لازم را تکمیل کند، معتبر و در غیر آن باطل اعلام می‌شود. بخشی از آرای این محلات پیش از این نیز باطل اعلام شده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی هم‌چنان معیار (۱- ۵) را که تفاوت آرا میان فورم نتایج کاغذی و معلومات بایومتریکی را نشان می‌دهد، رد کرده است. این معیار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وضع شده است.

زهره ‌بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، می‌گوید که تمام فیصله‌های دفترهای ولایتی این نهاد که این معیار را رد کرده باشند، معتبر است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله‌اش را برای تطبیقات به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. پس از این مرحله کمیسیون مستقل انتخابات این فیصله‌ها را تطبیق می‌کند و به این ترتیب راه برای اعلام نتیجه نهایی هموار خواهد شد.