وزارت خارجه افغانستان دیپلوماتانش را از ایتالیا به کشور خواسته است

یک نامه رسمی وزارت امور خارجه نشان می‌دهد که سرپرست این وزارت، شش دیپلومات افغانستان ۴۸ ساعت وقت داده است تا به کشور برگردند.

نگاه نو_ منابع می‌گویند که این کار وزارت امور خارجه پس از ایجاد تنش میان این دیپلوماتان و سفیر افغانستان در این کشور انجام شده است.

تاکنون ایتالیا در باره این تصمیم وزارت امور خارجه چیزی نگفته است، اما وزارت امور خارجه بی پیشینه است و روشن نیست که این کار چی اثری در حضور افغانستان در روم خواهد داشت.

جزئیات بیشتر به این گزارش افزوده خواهد شد.