هفت حزب از فهرست احزاب در افغانستان حذف شد

هفت حزب از فهرست احزاب سیاسی ثبت‌شده در وزارت عدلیه‌ حذف شده است.

نگاه نو_ در گزارش وزارت عدلیه آمده است:
«حزب حقیقت» به رهبری شاه‌ولی کریم‌زوی، «حزب اعتدال ملی» به رهبری محمد جمیل، «حزب حرکت ملی افغانستان» به رهبری دوکتور وحیدالله ناصری، «حزب عصر ما» به رهبری مولوی عبدالرحمن رحمانی، «حزب صدای مردم» به رهبری انجنیر شیرولی وردک، «حزب نخبگان مردم افغانستان» به رهبری عبدالحمید جواد و «حزب اجماع ملی جوانان» به رهبری مرحیدر افغان‌زاده احزابی اند که از فهرست احزاب سیاسی وزارت عدلیه حذف شده است.

در ادامه گزارش آمده است: احزاب یادشده برای تمدید جواز به وزارت عدلیه مراجعه نکرده و به این دلیل اسم آن‌ها از فهرست احزاب سیاسی حذف شده است. در کنار آن نمایندگی‌ های این احزاب در ولایات نیز فعالیت ندارد.

تا کنون در وزارت عدلیه تعداد ۷۴ حزب سیاسی ثبت شده است.