نورمحمد عیبدی در محکمه استیناف به جرم رشوت‌خوری به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شد

نورمحمد عیبدی، ولسوال/شهرستان محمدآغه ولایت لوگر، از سوی محکمه استیناف به جرم درخواست ۱۸ میلیون افغانی رشوت، به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شد.

نگاه نو_ محاکمه استینافی ولسوال محمدآغه لوگر روز دوشنبه، بیست‌ویکم دلو، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد.

براساس صورت دعوای دادستان موظف این پرونده، ولسوال محمدآغه در بدل اخذ یک هزار و ۸۰۰ جریب زمین و سپردن آن برای دولت خان فرزند حسین خان مسکونه ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر که گفته شده است این املاک موروثی وی می‌باشد، برای فی جریب زمین از نزد وی ده هزار افغانی رشوت که به صورت مجموعی ۱۸ میلیون افغانی می‌شود، درخواست کرده است.

هیأت قضایی محکمه استیناف رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، با در نظر داشت صورت دعوای دادستان این پرونده و دفاع متهم، ولسوال محمدآغه ولایت لوگر را در اتهام به مطالبه رشوت مبلغ ۱۸ میلیون افغانی، به ۱۰ سال و شش ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون افغانی به گونه علی‌السویه جزای نقدی معادل رشوت و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات کرده است.

نورمحمد عبیدی، ولسوال محمدآغه ولایت لوگر، در محکمه ابتدایی که در چهارم جدی برگزار شد، نیز به همین اتهام به ۱۰ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.

نورمحمد عبیدی حدود دو سال پیش کارش را به عنوان ولسوال در محمدآغه ولایت لوگر آغاز کرده بود.