ناتوانی حکومت در گرد آوری پول

یک دیده بان شفافیت افغانستان، حکومت را در گرد آوری پول های کابل بانک ناکام می داند.

نگاه نو_ کلانترین بانک خصوصی کشور پس از بحران به دو بخش تقسیم شد کابل بانک نو بود که مدیریت آن را وزارت مالیه بدوش گرفت و کابل بانک کهنه که بانک مرکزی و اداره تصفیه کابل بانک، پیش برد امور آنرا را به عهده گرفتند.

حالا بانک مرکزی و اداره تصفیه کابل بانک از دادن اطلاعات در باره‌ بدهی‌ها و بدهکاران کابل بانک خود داری می‌کنند.

یک دیده بان شفافیت افغانستان، حکومت را در گرد آوری پول های کابل بانک ناکام می داند و می افزاید که در زمان حکومت وحدت ملی تنها ۳۰ ملیون دالر پول‌های کابل بانک از بدهکاران این بانک گرد آوری شده و بیش از پنجصد ملیون آن هنوزهم باقی است.

پس از ورشکست شدن کابل بانک، همه بدهی های این بانک را که بیش از نه صد ملیون دالر برآورد شده بود، بانک مرکزی پرداخت کرد و قرار بود پول بدهکاران کابل بانک که نزدیک به ۹۰۰ ملیون دالر می رسید، به بانک مرکزی انتقال یابد.

حکومت نتوانسته همه پول های کابل بانک را جمع آوری کند
اما پس از هشت سال، حکومت افغانستان نتوانسته همه پول های کابل بانک را جمع آوری کند و برای جبران این کار راه دومی را در پیش گرفته است وآن پرداخت صد ملیون دالری سالانه وزارت مالیه به بانک مرکزی می باشد.

ناصر تیموری عضو دیده بان شفافیت نفوذ افراد سیاسی در داخل نظام را از علت های مهم گرد آوری نشدن پول های کابل بانک می داند.

هرچند حکومت وحدت ملی در هفته نخست‌اش پرونده کابل را به گونه‌ جدی از سر گرفت اما تا حال که بیش از چهار سال از عمر این حکومت می‌گذرد، از میان ۵۳۹ ملیون دالر بدهی‌های کابل بانک، تنها کمتر از ۳۰ ملیون دالر آن را گرد آوری کرده است.

بربنیاد آمار دیده بان شفافیت افغانستان در زمان حکومت پیشین و فعلی در کل، بیش از ۲۵۵ ملیون دالر بدهی‌های کابل بانک به گونه نقد گردآوری شده است.