مکاتب را مسدود نکنید

سرپرست وزارت معارف از مخالفان مسلح خواست که مکاتب را مسدود نسازند و اگر پیشنهاداتی داشته باشند با این وزارت شریک سازند.

نگاه نو_ میرویس بلخی دیروز در هرات گفت، هرچند بیش از ۳۰۰ مکتب سال گذشته به روی شاگردان باز شد، ولی هنوز هم ۴۰۰ مکتب در سرتاسر کشور مسدود اند.

وی گفت:

“پیام‌های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به همه گروه‌هایی که مانع باز شدن مکاتب شده‌اند دادیم و گفتیم که مانع تعلیم و تربیه نشوند و اگر پیشنهادات سلیقه‌ای وجود داشته باشید ما می‌توانیم صحبت بکنیم.”

مسئولان وزارت معارف می‌گویند که با میانجیگری بزرگان قومی تلاش می‌کنند که مکاتب مسدود شده دوباره باز شوند.

طبق ارقام وزارت معارف در حال حاضر ۳.۷ میلیون طفل از رفتن به مکتب محروم اند.