منبع امنیتی: در انفجار کابل ۹ تن جان باختند

انفجار برکاروان موترهای یک عضو مجلس نماینده‌گان چندین کشته وزخمی برجا گذاشت.

گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار برموتر/ماشین خان محمد وردک عضو مجلس نماینده‌گان در منطقه سپین کلی در ناحیه پنجم رخ  داده‌است و سه موتر آتش گرفته‌اند.

هرچند نهادهای امنیتی تاکنون در بارۀ تلفات این رویداد چیزی نمی‌گویند اما یک منبع امنیتی ازجان باختن نه تن ، زخمی شدن شش تن دیگر وآتش گرفتن سه موتر خبرمی دهد.

درهمین حال نزدیکان خان محمد وردک می گویند که خود دراین رویداد زخم برداشته‌است.