محکمه جرمنی درخواست پناهندگی یک افغان را رد کرد

نگاه نو_ یک محکمه جرمنی درخواست پناهندگی افغانی را رد کرد که در ماه اگست دو شخص را در استشن خط آهن شهر امستردام پایتخت هالند به ضرب چاقو، زخمی کرد.
این حکم دیروز صادر شد.
محکمه شهر تریر جرمنی گفت، حکم در صورتی تطبیق می‌شود که با ردمرز کردن این مرد ۲۰ ساله افغان به کشورش، باید شکنجه نشود، با وی غیر انسانی رفتار نگردد و به تهدیدی مرگ روبرو نشود.
این مرد افغان که درخواست پناهندگی وی رد شده، متهم است، در ۲۱ ماه اگست دو سیاح امریکایی را چاقو زده که در نتیجه آن یکی از زخمی‌ها فلج شده و دیگری آن از ناحیه شانه جراحت برداشته‌است