لویه جرگه به تاریخ ۹ ماه ثور سال آینده برگزار میشود

نگاه نو_ ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار است لویه جرگه مشورتی صلح به تاریخ نهم ماه ثور سال آینده برگزار شود. قرار بود این جرگه به تاریخ ۲۶ ماه حوت امسال برگزار شود.

رییس‌جمهور غنی، فرمانی دربارۀ برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح صادر کرده‌است که بربنیاد آن قرار است این جرگه با بیش از یک ماه تأخیر در نهم ماه ثور سال آینده برگزار خواهد شد.

قرار بود این جرگه، به تاریخ ۲۶ – ۲۹ ماه حوت امسال برگزار شود و در آن در حدود دوهزار تن از شهروندان کشور شرکت کنند.

در فرمان رییس‌جمهور آمده‌است که این جرگه «به منظور استماع، استفاده موثر و ارج‌گزاری نهادینه به مشوره‌ها، نظریات و تحلیل نماینده‌گان مردم از تمام لایه‌ها و اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات» برگزار می‌شود.

بربنیاد این فرمان رییس‌جمهور، شرکت کننده‌گان لویه جرگه مشورتی صلح در بارۀ «حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان» و «تعریف و چگونگی دستیابی به صلح» بحث خواهند کرد.

در فرمان رییس‌جمهور هم‌چنان آمده است: «در روشنایی نظریات نماینده‌گان مردم، رهبری جمهوری اسلامی افغانستان، خط مشی صلح و مذاکره را تدوین و تکمیل نموده و سعی خواهد ورزید تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار اندازد.»