قرضداری ۵۰ میلیونی زورمندان

مسئولین ریاست برشنا در ولایت پروان می‌گوید، شماری از زورمندان ۵۰ میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند.

نگاه نو_ مسئولین ریاست حوزه وی برشنا شرکت در ولایت پروان می‌گوید، شماری از زورمندان ۵۰ میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند که این مسئله بالای برنامه‌های انکشافی آنان تأثیر منفی بجا می‌گذارد.

انجنیر ناصر احمدی رئیس برشنا شرکت در پروان امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، تلاش‌ها در سال‌جاری ادامه دارد تا این پول از زورمندان گرفته شده و در برنامه‌های انکشافی به مصرف برسد.

وی هم‌چنان گفت، با به دستآوردن این پول روند برق رسانی به برخی ولسوالی‌ها آغاز می‌شود که این مسئله تغییرات قابل ملاحظه بالای زندگی مردم ببار می‌آورد.