غنی در کنفرانس سویس روی تجارت و ترانزیت صحبت می‌کند

رئیس جمهور افغانستان، قرار است در کنفرانس مجمع جهانی اقتصادی، روی اتصال منطقوی، تجارت و ترانزیت صحبت کند.

نگاه نو_ شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه به خبر گزاری گفت، رئیس جمهور غنی در این کنفرانس از کشور‌ها می‌خواهد تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به سویس سفر کرد.

در شهر داووس سویس بیشتر از دو نیم هزار تن از رهبران جهان، تاجران، نماینده‌های مؤسسات بین‌المللی جامعه مدنی و رسانه‌ها گردهم آمده و این نشست روز گذشته رسماً آغاز گردید و تا روز جمعه ادامه می‌یابد.