عبدالله: طالبان خواهان امارت اسلامی استند

نگاه نو_ آقای عبدالله درگفتمانی درباره صلح وآشتی از ایجاد تغییرات فراوان درهژده سال گذشته درزنده‌گی مردم سخن می زند اما ازدست رفتن برخی ازفرصت‌ها را نیز می پذیرد.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور می‌گوید که طالبان خواهان امارت اسلامی استند.

آقای عبدالله که درنشست اقتصاد جهانی در سویس سخن می زد می‌گوید که طالبان می پندارند نظامی را که آنان می خواهند مردم نیز می خواهند درحالی که چنین نیست.

او بزرگترین مانع را دربرابر صلح، انکار طالبان ازگفت‌وگو با حکومت می‌گوید.

رییس اجراییه کشور درنشست اقتصادی جهانی در داووس سویس شرکت کرد.

آقای عبدالله درگفتمانی درباره صلح وآشتی از ایجاد تغییرات فراوان درهژده سال گذشته درزنده‌گی مردم سخن می زند اما ازدست رفتن برخی ازفرصت‌ها را نیز می پذیرد.

اقای عبدالله گفته است:«مانع اصلی این است که طالبان چندین بار نشست رو در رو با حکومت افغانستان را رد کرده اند. ما می‌گویم به شمول خروج نیروهای امریکایی وناتو وشیوه حکومت داری گفت‌وگو نماییم اما آنان می‌گویند درباره خروج با امریکاییان گفت‌وگو می کنیم.»

او به این باوراست که مردم هیچ گاهی ازدستاوردهای یک ونیم دهه گذشته به عقب نخواهند رفت وامارت طالبان را نخواهند پذیرفت.

عبدالله در این باره می افزاید:«ایا برای آغاز گفت‌وگوها پیش شرط است ، نخیر زیر ما هیچ پیش شرط را برای آغاز گفت‌وگوها با طالبان وضع نکرده ایم. اما طالبان مفکوره معینی دارند.اما درهژده سال گذشته چیزهای زیادی درافغانستان تغییر کرده اند، مردم ازحقوق شان به عقب نخواهند رفت.طالبان باید روی میز گفت‌و گو بیایند اگرمردم خواهان شیوه زنده‌گی طالبان اند بیایید روی آن بحث کنیم اما این مفکوره طالبان است که می‌گویند شیوه آنان به مردم خوب است.»

دراین گفتمان معاون نخست وزیرقطر با اشاره به گفت‌وگوهای دو روز گذشته طالبان با نماینده گان امریکا درقطر از کمک به روند صلح افغانستان سخن زد.

خالد العطیه معاون نخست وزیر قطر گفت:« به بحران‌های دیگری که قطر درحال رسیده‌گی است یکی هم بحران افغانستان است.»

رییس اجراییه افغانستان از وجود پناهگاه‌های امن هراس افگنان دربیرون ازافغانستان انتقاد کرد وآن را یکی ازموانع دیگر دربرابر صلح گفت.