طالبان در هرات دو خبرنگار را پس از اسارت و بازجویی رها کردند

شکیب‌ ‌شمس‌ ‌و‌ ‌استوری‌ ‌کریمی،‌ ‌دو‌ ‌خبرنگار‌ ‌محلی‌ ‌رسانه‌های‌ ‌سلام‌وطن‌دار‌ ‌و‌ خبرگزاری پژواک،‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌مدتی‌ ‌اسارت‌ ‌از‌ ‌نزد‌ ‌طالبان‌ ‌رها‌ ‌شدند.‌

شکیب‌ ‌شمس،‌ ‌می‌گوید‌ ‌زمانی‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌همسرش‌ استوری‌ ‌کریمی،‌ ‌برای‌ ‌پوشش‌ ‌خبری‌ ‌خط‌ ‌نخست‌ ‌نبرد‌ ‌به‌ ‌منطقه‌ ‌پل‌ ‌مالان‌ ‌هرات‌ ‌رفته‌ ‌بودند،‌ ‌از‌ ‌سوی‌ طالبان‌ ‌اسیر‌ ‌شدند.

وی‌ ‌افزود که ‌آن‌ها‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌اسارت‌ برای بازجویی و بررسی تلفن‌های همراه‌شان به نزد ولسوال/فرماندار نام‌نهاد این گروه منتقل و سپس رها شدند.

شکیب‌ ‌شمس،‌ ‌در‌ ‌پیوند‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌رویداد‌ ‌نگاشته‌ ‌است:‌ «لحظات‌ ‌قبل‌ ‌برای‌ ‌تهیه‌ ‌گزارش‌ ‌به‌ ‌نزدیک‌ ‌خط‌ نخست‌ ‌نبرد‌ ‌در‌ ‌سرک‌ ‌پُل‌ ‌مالان‌ ‌رفته‌ ‌بودیم،‌ ‌همه‌ ‌چیز‌ ‌عادی‌ ‌بود‌ ‌و‌ ‌مردم‌ ‌رفت‌ و ‌آمد‌ ‌می‌کردند. دو‌ تانک‌ از نیروهای‌ ‌اردوی‌ ‌ملی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌ساحه‌ ‌حضور‌ ‌داشت‌ ‌چیزی‌ ‌برای‌ ‌ما‌ ‌نگفت‌ ‌و‌ ‌وقتی‌ ‌۵۰‌ ‌متر‌ ‌از‌ تانک نیروهای‌ ‌ارتش‌ ‌دور‌ ‌شدیم،‌ ‌ناگهان‌ ‌بالای‌ ‌موتر/خودروی‌ ‌ما‌ ‌شلیک‌ ‌شد.‌ ‌خوش‌بختاته‌ ‌گلوله‌‌‌ها‌ ‌به‌ ‌یک‌ ‌قسمت‌ دروازه‌ ‌و‌ ‌آینه‌ ‌رهنما‌ ‌اصابت‌ ‌کرد.»

او‌ ‌هم‌چنان‌ ‌افزوده‌ ‌است:‌ ‌«طالبان‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌گرفتند‌ ‌به‌ ‌نزد‌ ‌ولسوال‌شان‌ ‌بردند‌. ‌وقتی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌معرفی‌ ‌کردیم‌ که‌ ‌خبرنگار‌ ‌هستیم‌ ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌بررسی‌ ‌گوشی‌های‌ ‌ما،‌ ‌به‌ ‌کمک‌ ‌ذبیح‌الله‌ ‌مجاهد [سخنگوی طالبان]‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌۲۰‌ ‌دقیقه‌ ‌رها‌ شدیم.»

در‌ ‌جریان‌ ‌تیراندازی‌ ‌طالبان،‌ ‌چندین‌ ‌گلوله‌ ‌بر‌ ‌موتر‌ ‌آقای‌ ‌شمس‌ ‌برخورد‌ ‌کرده‌ ‌است؛‌ ‌اما‌ ‌به‌ ‌او‌ ‌و‌ همسرش‌ ‌آسیبی‌ ‌نرسیده‌ ‌است.