صلیب سرخ: تلفات غیر نظامیان در افغانستان هنوز هم بلند است

صلیب سرخ (آی سی آر سی) در گزارش می‌گوید که گفتگوی‌های صلح از شدت خشونت‌ها و تلفات غیرنظامیان در افغانستان، نکاسته‌است.

نگاه نو_ در گزارش آمده‌است که بمباران هوایی، حملات شبانه و حملات که در روستاها و محلات پر نفوس راه اندازی می‌شوند، منجر به مرگ و معلولیت زنان، مردان و اطفال می‌گردد، در حالیکه آنها هیچ نقشی در جنگ‌ها ندارند.

گزارش می‌افزاید که خانه‌ها، مساجد، مکاتب، مارکیت‌ها و مراکز مراقبت‌های صحی هدف قرار گرفته‌اند.

خوان پدرو سکارر، رییس نماینده‌گی مرکزی صلیب سرخ در افغانستان در این گزارش می‌گوید: “توجه کمی به درد افراد ملکی صورت گرفته‌است. آنها باید همیشه مورد حمایت و احترام باشند.”

در گزارش آمده‌است که گراف حملات بالای کارکنان مراقبت‌ها و مراکز صحی نیز بسیار بلند است و در شش ماه نخست سال روان ملاید، ۵۹ رویداد، رخ داده‌است.

گزارش می‌افزاید: “تمام طرف‌های درگیر باید اجازه بدهند که افراد مریض به خدمات صحی دسترسی بدون مانع داشته باشند، بدون اینکه وابستگی‌های آنها در نظر گرفته شود.”

سکارر می‌افزاید، “حملات بالای یک داکتر یا نرس مراقبت‌های نجات دهندۀ صحی برای همگان را زیر شعاع قرار می‌دهد.”

این نهاد همچنان از زندانیان که در جریان درگیری بازداشت می‌شوند و به خدمات صحی دسترسی ندارند، ابراز نگرانی کرده‌است.